VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

  1. Obecná ustanovení

     

    Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) o prodeji a koupi zboží nebo smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) o zajišťování vzdělávacích akcí, uzavírané mezi provozovatelem a fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu provozovatele na adrese www.sovastudio.cz (dále obě smlouvy označovány společně také jen „Smlouva“).

    VOP se vztahují přiměřeně na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží nebo využít služby od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží nebo služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, vyjma těch ustanovení těchto VOP, která se týkají výhradně spotřebitelů ve smyslu občanského zákoníku.

    Provozovatelem (také Prodávajícím) internetového obchodu www.sovastudio.cz je společnost:

SOVA STUDIO s.r.o., se sídlen Křenová 409/52, Trnitá, 602 00 Brno,

IČ: 08868409, DIČ CZ08868409,

telefon +420 603 892 018

mail info@sovastudio.cz

Zákazníkem se rozumí každý návštěvník – fyzická osoba internetových stránek provozovatele na adrese www.sovastudio.cz, který prostřednictvím internetu odeslal řádnou objednávku zboží nebo služeb, případně takovou objednávku odeslal mailem nebo zadal telefonicky.

Zákazník, který prostřednictvím internetu odeslal řádnou objednávku, případně takovou objednávku odeslal mailem nebo zadal telefonicky, se dále označuje též jako kupující.

 

Uživatelský účet

 

Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávku zboží nebo služeb (dále jen „uživatelský účet“).

Při registraci uživatelského účtu a při objednávání zboží nebo služeb je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží nebo služeb jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem – emailovou adresou zákazníka a unikátním kódem, který je zákazníkovi odesílán emailem po vytvoření uživatelského účtu. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutno údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

 

V případě, že má zákazník zájem o uzavření Smlouvy jiným způsobem než prostřednictvím objednávky učiněné prostřednictvím uživatelského účtu, může prodávajícího kontaktovat elektronickou poštou či telefonicky. V takovém případě bude Smlouva uzavřena na základě návrhu na uzavření smlouvy učiněného prodávajícím na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při kontaktu s prodávajícím. Smlouva pak vzniká doručením souhlasu s návrhem na uzavření Smlouvy ze strany kupujícího prodávajícímu. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se v takovém případě nepoužije.

 

Cena zboží a služeb, objednávka

 

Prodávající zpřístupňuje informace o zboží určeném k prodeji a o poskytovaných službách prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.sovastudio.cz.

Ceny zboží a služeb (dále jen „kupní cena“) jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, jako ceny konečné. Ceny zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu prodávajícího. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Ceny zboží uvedené v internetovém obchodu prodávajícího platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná na stránkách internetového obchodu na adrese www.sovastudio.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží nebo služby.

Případné slevy poskytované prodávajícím nelze vzájemně kombinovat. Slevy je nutné u prodávajícího uplatnit vždy pouze před uzavřením Smlouvy, tedy v objednávce zboží nebo služby.

 

Formulář objednávky odešle kupující ze svého uživatelského účtu prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“ (dále jen „objednávka“). Takto doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření Smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu skutečnost, že objednávku obdržel. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí objednávku a takové potvrzení objednávky je doručeno kupujícímu.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit prostřednictvím webových stránek www.sovastudio.cz. Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené Smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Kupující souhlasí s tím, že prodávající může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb v těch případech, kdy je kupující spotřebitelem.

 

Dodací a platební podmínky zboží

 

Je-li uzavřena Kupní smlouva dle těchto obchodních podmínek, prodávající doručí zboží prostřednictvím přepravce (Česká pošta s.p.), kterému zboží předá zpravidla do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky.

Zboží bude doručeno podle podmínek přepravce Česká pošta s.p.

V případě doručení zboží prostřednictvím přepravce se připočítává k uvedené kupní ceně zboží expediční poplatek ve výši:

Česká pošta – doručení na dobírku – 120 Kč

Osobní převzetí na adrese SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro – 0 Kč.

Náklady spojené s balením zboží prodávající samostatně neúčtuje, jsou zahrnuty v expedičním poplatku.

Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu přepravce. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím v objednávce. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) Platba na dobírku

Zákazník může zvolit platbu kupní ceny na dobírku, v takovém případě kupní cenu platí kupující v místě dodání zboží uvedeném v objednávce prostřednictvím přepravce. 

b) Platba hotově

Při osobním převzetí zboží v sídle prodávajícího hradí zákazník cenu zboží v hotovosti.

V případě platby na dobírku i v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Prodávající přiloží daňový doklad – fakturu ke zboží.

 

Poskytování služeb a platební podmínky

 

Prodávající může zajišťovat vzdělávací akci prostřednictvím třetích osob.

O účasti na vzdělávací akci poskytne prodávající kupujícímu po jejím skončení potvrzení (certifikát).

Kupující souhlasí s tím, že charakteristiky vzdělávací akce se mohou i po uzavření smlouvy o poskytování služeb měnit (může dojít ke změnám programu akce, změnám ve složení vystupujících, změnám místa konání, změnám výukového materiálu či k přesunutí či zrušení vzdělávací akce či její části). O změnách charakteristik vzdělávací akce bude prodávající kupujícího v předstihu informovat.

Cena nezahrnuje náklady na ubytování v místě konání vzdělávací akce a náklady na dopravu do místa konání vzdělávací akce.

V ceně však mohou být zahrnuta některá další plnění, pokud je tak prodávajícím výslovně stanoveno (kupříkladu občerstvení, včetně oběda, podklady, konferenční set).

Prodávající upozorňuje kupujícího, že zařazení účastníků na vzdělávací akci je prováděna podle pořadí došlých objednávek všech zákazníků. V případě, že kapacita vzdělávací akce bude ke dni objednání kupujícím vyčerpána, prodávající o této skutečnosti kupujícího vyrozumí telefonicky nebo emailem.

Kupující se může ze vzdělávací akce odhlásit, a to elektronickou poštou na adresu poskytovatele info@sovastudio.cz nejméně tři (3) dny před jejím plánovaným začátkem. V případě, že se kupující odhlásí ve lhůtě kratší než 3) dny před plánovaným začátkem vzdělávací akce nemá kupující nárok na vrácení ceny vzdělávací akce, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak; kupující má však právo vyslat na vzdělávací akcie za sebe náhradníka. Při neomluvené absenci na vzdělávací akci nemá kupující nárok na vrácení ceny vzdělávací akce.

V případě, že má zákazník zájem o účast na vzdělávací akci, jejíž termín konání je tři (3) a méně dnů před plánovaným začátkem vzdělávací akce, doporučuje prodávající zákazníkovi učinit objednávku služby telefonicky na čísle +420 603 892 018, nebo mailem na adrese info@sovastudio.cz.

Kupující má právo zrušit (stornovat) svoji objednávku písemným oznámením zaslaným e-mailem na elektronickou adresu prodávajícího info@sovastudio.cz, a nebo telefonicky na tel. čísle +420 603 892 018, a to nejpozději do 3 pracovních dnů před poskytnutím služby (konáním vzdělávací akce). V případě zrušení (stornování) objednávky méně než 3 pracovní dny před poskytnutím služby (konáním vzdělávací akce) bude účtován storno poplatek ve výši 100% ceny objednané služby.

 

Cenu objednané vzdělávací akce může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) Platba bankovním převodem

Kupující si může zvolit, zda cenu vzdělávací akce bude hradit předem na základě zálohové faktury prodávajícího a nebo po absolvování vzdělávací akce na základě faktury prodávajícího.

Pro platbu bankovním převodem platí podmínky pro daný případ stanovené příslušnou bankou kupujícího a prodávajícího.

V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 10 dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb nebo ode dne konání vzdělávací akce, a závazek kupujícího uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

b) Platba v hotovosti

Kupující může uhradit cenu vzdělávací akce v hotovosti ke dni konání vzdělávací akce v místě jejího konání, před jejím zahájením.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

Práva z vadného plnění

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a)má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

b)se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c)věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e)věc vyhovuje požadavkům právních přepisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Za vadu se považuje i plnění jiné věci než byla objednána kupujícím, jakož i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí.

Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2106 občanského zákoníku, a to:

a)na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

b)na odstranění vady opravou věci,

c)na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d)odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, vyjma případů upravených v § 2106 odst. 2 občanského zákoníku.

Nezvolí-li kupující své právo včas, a je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2107 občanského zákoníku, a to na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Nemá-li zboží sjednané vlastnosti má kupující dále práva dle § 2169 občanského zákoníku.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího( „reklamace“), a to písemně na adresu SOVA STUDIO s.r.o., IČ 08868409, DIČ CZ08868409 se sídlem Křenová 409/52, 602 00 Brno.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamované zboží kupující dopraví osobně nebo zašle na místo uplatnění reklamace (běžnou formou, nikoli dobírkou). Vzhledem k tomu, že v rámci reklamačního řízení je nutno ověřit, zda kupující koupil reklamované zboží skutečně od prodávajícího, prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem tuto skutečnost doložil, a to např. předložením kopie dodacího listu či faktury. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno (Českou Poštou).

Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašle prodávající zpět na vlastní náklady.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

Prodávající tímto informuje kupujícího, že má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řízení ve věci spotřebitelského sporu vzniklého z uzavřené kupní smlouvy, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je Česká obchodní inspekce. 

Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou kupujícímu k dispozici na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese: adr.coi.czanebo www.coi.cz.

Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Odstoupení od Smlouvy

 

Kupující má právo od Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu dle těchto VOP do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o poskytování služeb, resp. od převzetí zboží, odstoupit bez udání důvodu. Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jež byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo emailem). Kupující je oprávněn použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností kupujícího.

Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které prodávající obdržel od kupujícího, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.

V případě, že kupující odstoupí od smlouvy o poskytování služeb, kdy prodávající započal s plněním  na základě výslovné žádosti kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení, uhradí kupující prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za plnění, které již bylo prodávajícím poskytnuto do okamžiku odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.

Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle na adresu prodávajícího: SOVA STUDIO s.r.o., Křenová 409/52, 602 00 Brno nebo předá prodávajícímu na adrese:  SOVA STUDIO s.r.o., Křenová 409/52, 602 00 Brno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem doložil, že zboží koupil od prodávajícího, a to např. předložením kopie dodacího listu či faktury.

Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Ochrana osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů zákazníka, který vyplní některý z formulářů na internetu je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).

10.2.

Objednáním zboží podle těchto VOP zákazník souhlasí v souladu se ZOOÚ a zákonem č. 480/2004 Sb. se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, email, tel. číslo zákazníka poskytnutých v objednávce (dále jen „osobní údaje“) prodávajícím a jejich zařazením do databáze uživatelů prodávajícího - SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. Křenová 52, 602 00 Brno, jakož i s tím, že poskytnuté osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám na základě uzavřené smlouvy s těmito třetími osobami (např. dopravce) v souladu s příslušnými ustanoveními ZOOÚ. Účelem zpracování osobních údajů je realizace práv a povinností ze smlouvy uzavřené se zákazníkem, vedení uživatelského účtu, jakož i jejich použití pro obchodní a marketingové účely prodávajícího, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Prodávající je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje zákazníka. Tento souhlas poskytuje zákazník dobrovolně na dobu 10 let s tím, že jej může kdykoliv odvolat zasláním oznámení na e-mailovou adresu info@sovastudio.cz nebo písemně na adresu sídla prodávajícího. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení oznámení prodávajícímu.

Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména zjistí-li nebo domnívá-li se zákazník, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může zákazník žádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací osobních údajů.

Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Závěrečná ustanovení

 

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2016. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.sovastudio.cz.

Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.

 

V Brně, dne 1. 5. 2016